תנאי התקשרות

1. הצהרות והתחייבות

הבלוגר מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי:

1.1.                אין כל מגבלה עסקית, חוזית או אחרת, המונעת ממנו או העלולה למנוע ממנו לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ובכלל זה ניגוד ענייניים.

1.2.                הוא בעל הזכויות היחיד בתכנים. לחילופין, מקום בו לצד ג' זכויות בתכנים, קיבל הבלוגר את הסכמת צד ג' להעניק לחברה את זכות השימוש בתכנים כמפורט בהסכם זה.

1.3.                כל פרטי הסכם זה ידועים לו והוא ימלא אחר הוראותיו במיומנות, במסירות, בנאמנות ובתום-לב תוך הקפדה על קיום הוראות כל דין וכל רשות וכי אין בתכנים עצמם ו/או בפרסומם משום הפרה של כל דין ו/או הסכם.

1.4.                למיטב ידיעתו ולאחר שערך בדיקות סבירות, ככל שרלוונטי, התכנים מבוססים על מידע עובדתי ונכון ממקורות מהימנים, אשר אינו עלול לגרום להטעיית הקוראים.

1.5.                ידווח לחברה, ללא דיחוי, בגין כל טענה ו/או דרישה (לרבות דרישה להורדה) ביחס לכל תוכן אשר נבחר על ידי החברה אשר הגיעה אליו ו/או למי מטעמו.

1.6.                יסייע לחברה, ככל שנדרש, להקים את פרופיל הכותב.

2. אחריות

2.1.                הבלוגר יהא האחראי הבלעדי לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו במישרין לחברה, עובדיה , לבלוגר עצמו, וכן לצדדים שלישיים שנגרם בקשר עם התכנים, לרבות עקב הפרת הוראות הדין ו/או זכויות צד ג' כלשהו ו/או הסכם זה. הבלוגר פוטר את כל את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אובדן שהינו באחריות הבלוגר על פי הדין ו/או על פי הסכם זה כאמור.

2.2.                עם דרישתה הראשונה, הבלוגר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עורכי דין) ו/או אובדן ישירים (א) שהוא אחראי בגינם על פי הסכם זה, (ב) שייגרם עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד החברה ו/או מי מטעמה והקשורים בעניין שהוא האחראי לו על פי הסכם זה. החברה תודיע לבלוגר על כל דרישה כאמור ותאפשר לו לתאם את הליך ההגנה מפני תביעה ו/או דרישה כאמור עם באי כוחה של החברה.